Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημένους εκπαιδευτές στη βιομηχανική διάσωση και εκπαιδεύει τις ομάδες εκτάκτων αναγκών της εκάστοτε εταιρείας-βιομηχανίας στους παρακάτω τομείς:

  • Πυρόσβεση-Fire Fighting.
  • Εργασία  & διάσωση σε ύψος  W.A.H.
  • Περιορισμένοι χώροι Confine Space.
  • Χρήση αναπνευστικών συσκευών SCBA-CCBA.
  • Χημικά συμβάντα Chemical Hazards.
  • Πυρόσβεση σε τούνελ & στοές Mine Tunnel Fire Fight.
  • Απεγκλοβισμός βαρέως τύπου οχημάτων Car Extrication.
  • Πρώτες βοήθειες First Aid.